Luật Đất đai có thể sẽ được xem xét sửa đổi vào kỳ họp tháng 5.2022

Dự kiến dự án luật Đất đai sửa đổi sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp 3, tháng 5.2022 và thông qua tại kỳ họp 4, tháng 10.2022. 11 nhóm chính sách sẽ được đưa ra sửa đổi.Chính phủ đề nghị sửa đổi luật Đất đai vào kỳ họp 3, 5.2022. Ảnh: Gia Hân

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đưa dự án luật Đất đai sửa đổi vào chương trình xây dựng luật năm 2022.

Tham nhũng, trục lợi thất thoát liên quan đến đất đai

Theo tờ trình của Chính phủ, luật Đất đai 2013 sau 7 năm thi hành đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, nguồn lực về đất đai chưa thực sự được khai thác, phát huy đầy đủ và bền vững; việc thu hồi giá trị tăng thêm từ đất chưa tương xứng với đầu tư của Nhà nước vào cơ sở hạ tầng; việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; nhiều dự án chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng; có tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, báo cáo của Chính phủ cũng nhấn mạnh, tình trạng tham nhũng, trục lợi và thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất đai vẫn còn diễn ra.

Báo cáo của Chính phủ cũng chỉ rõ, vi phạm pháp luật về đất đai còn xảy ra nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Việc tiếp cận đất đai của tổ chức, cá nhân có những nơi còn khó khăn do chưa thực hiện đúng quy định. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có nơi chưa đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người có đất thu hồi và nhà đầu tư. Thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất còn yếu kém, thiếu đồng bộ.

Cạnh đó, quá trình tập trung, tích tụ đất nông nghiệp diễn ra còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nói riêng.

Quan hệ quản lý, sử dụng đất đai phức tạp

Chính phủ nhận định, nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do quan hệ quản lý, sử dụng đất đai có tính lịch sử, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, thành phần, trải qua nhiều thời kỳ nhưng không được giải quyết dứt điểm, đồng bộ nên khó khăn trong xử lý theo pháp luật tại thời điểm hiện tại

Một số quy định của luật Đất đai còn bất cập, hạn chế; chưa đồng bộ, thống nhất với một số luật hiện hành.

Bên cạnh đó, xu thế toàn cầu hóa cùng với việc Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút đầu tư, đặt ra nhiều vấn đề mới, cấp bách nhưng chính sách pháp luật đất đai chưa kịp thể chế hoá; một số nội dung phát sinh mới trong thực tiễn nhưng pháp luật chưa có quy định điều chỉnh.

Tờ trình của Chính phủ cũng chỉ rõ, việc tổ chức thi hành pháp luật ở nhiều nơi còn chưa nghiêm, trong khi công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật chưa thực sự có hiệu quả. Ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, chỉ đạo cụ thể, sát sao và thường xuyên; việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai chưa được thực hiện tốt.

Ngoài ra, hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý, hệ thống thông tin đất đai chưa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước thống nhất về đất đai, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước; cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu và lạc hậu; cơ chế và nguồn lực đầu tư chưa tương xứng với yêu cầu đề ra.

Sửa đổi 11 nhóm chính sách cấp bách

Từ phân tích nêu trên, Chính phủ đề nghị đề nghị đưa dự án luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2022) và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2022) để sửa đổi 11 nhóm chính sách đã được xác định rõ ràng phương án xử lý, tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động kỹ lưỡng để giải quyết những yêu cầu thực tiễn cấp bách đặt ra.

Cụ thể, 11 chính sách Chính phủ đề nghị sửa đổi gồm:

– Làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đất đai; phân cấp phân quyền và cải cách thủ tục hành chính;

– Phân loại đất theo mục đích sử dụng, theo không gian và chức năng sử dụng đất;

– Hoàn thiện quy định về các đối tượng sử dụng đất để đảm bảo đồng bộ thống nhất với các pháp luật khác có liên quan;

– Nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo vệ, cải tạo, nâng cao chất lượng đất đai;

– Thu hồi đất để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

– Hoàn thiện chính sách chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác;

– Về kinh tế đất đai; giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

– Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai;

– Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nhằm khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn;

– Hoàn thiện quy định về quyền của người sử dụng đất và chế độ sử dụng các loại đất;

– Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai.

Lê Hiệp

Thanh niênFacebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here