Luật Đất đai sửa đổi lấy ý kiến đóng góp của người dân như thế nào?

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT về Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án luật Đất đai sửa đổi để đảm bảo tiến độ việc xây dựng luật.


Luật Đất đai sửa đổi lấy ý kiến đóng góp của người dân như thế nào?

Cuối tháng 10 năm nay sẽ lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động của luật Đất đai. Ảnh: Lê Quân

Theo Kế hoạch, trong tuần thứ tư của tháng 10 năm nay, nội dung dự thảo luật Đất đai sửa đổi được Bộ TN-MT lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động của luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ này và Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Sau đó, Bộ TN-MT (cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật sửa đổi) sẽ tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ trước ngày 10.1.2022.

Nội dung Kế hoạch cũng cho hay cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án luật để trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5.2022 trước 15.4.2022.


Dự kiến, sẽ trình Quốc hội dự thảo luật Đất đai sửa đổi vào tháng 5.2022. Ảnh: Lê Quân

Dự thảo luật Đất đai sửa đổi sẽ xem xét những vấn đề nào?

Theo Bộ TN-MT, kế hoạch yêu cầu thành lập 8 nhóm để giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện trong suốt quá trình xây dựng dự án luật Đất đai sửa đổi. Các nội dung chủ yếu là chỉ đạo, điều hành chung việc xây dựng dự án luật Đất đai sửa đổi; báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế – xã hội – môi trường, tác động về giới của dự thảo luật Đất đai sửa đổi…

Trong đó, tập trung vào các nội dung sửa đổi của Luật gồm:

Đề xuất sửa đổi các quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai; tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá những chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa luật Đất đai với các luật khác có liên quan.

Đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định của luật Đất đai và các luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.


Tình trạng bỏ hoang đất còn phổ biến ở nhiều địa phương, dẫn đến lãng phí tài nguyên. Lê Quân

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo nâng cao chất lượng đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về phân loại đất; chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai.

Ngoài ra, sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nạo, tố cáo, tranh chấp về đất đai; giám sát quản lý và sử dụng đất.

Lê Quân

Thanh niênFacebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here